کانون رسمی هواداران باشگاه یوونتوس در ایران

رزرو بلیط

رزرو بلیط بازی های یوونتوس

۱۰۳ و ۱۲۳ جایگاه های کناری غربی درجه ۱
۲۰۵ و ۲۲۹ جایگاه های کناری غربی درجه ۲
۲۰۳ و ۲۰۴ و ۲۳۰ و ۲۳۱ جایگاه های غربی درجه ۲
۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ جایگاه های مرکزی شرقی درجه ۱
۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ جایگاه های مرکزی شرقی درجه ۲
۱۱۳ و ۱۱۴ و ۱۱۵ جایگاه های مرکزی شرقی درجه ۱
۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ جایگاه های مرکزی شرقی درجه ۲
۲۰۶ تا ۲۱۰ و ۲۲۲ تا ۲۲۸ جایگاه های شمالی و جنوبی درجه ۲
۱۱۶ و ۱۱۷ جایگاه های خانوادگی
۲۱۳ و ۲۲۱ جایگاه های شمالی و جنوبی درجه ۲
۱۱۱ و ۱۱۲ جایگاه کناری شرقی درجه ۱
جایگاه میهمانان (واقع در بخش های ویژه)

حتما مطالعه کنید:

آیین نامه مقرراتی برای انتقال بلیط های پذیرش به مسابقات فوتبال