مرکز تمرین یوونتوس

اولین مرکز تمرین تیم

جایی که داستان موفقیت ها و پیروزی های بزرگ روز به روز ساخته شده، در منطقه ای پیشگام. این کنتیناسا مرکز تمرین یوونتوس است.

تولد

این پروژه بخشی از دهکده ی یوونتوس بوده است، درست بعد از اینکه یوونتوس زمینی در محوطه ی راست منطقه ی کنتیناسا در سال ۲۰۱۳ برای مدتی ۹۹ ساله فراهم کرد. محوطه ای به اندازه ی ۵۸،۹۰۰ متر مربعی به عنوان مرکز تمرین تیم اول مردان انتخاب شد. کارها یک بار دیگر به جیلاردی کاستروزینی واگذار شد و در سال ۲۰۱۸ به اتمام رسید. زنان یوونتوس اول از همه امکانات جدید را تست کردند و جلسات تمرینی بهاری را در محوطه برگزار کردند. بعد از آن هم تیم اول مردان از مرکز معمولشان در وینوو جابجا شدند تا تمرینشان را در ابتدای فصل ۱۹/۲۰۱۸ آغاز کنند.

تولد

زمین ها

زمین ها

در ابتدای فصل ۲۰۱۹/۲۰۱۸، تیم اول مردان کار را در کنتیناسا آغاز می کند و محوطه ای ۵۸،۹۰۰ متر مربعی را داراست که حدود ۳۷،۰۰۰ متر مربع برای زمین های بازی تعیین شده که قهرمانان یوونتوس در آن پاگذاشته اند. در مجموع چهار زمین دارد که یکی از آنها محوطه ی تماشاچی با ظرفیتی حدود ۶۰۰ نفر را دارد که برای هواداران یوونتوس در شروع جلسات تمرینی مورد استفاده قرار می گیرد.

محوطه ها

آن ساختاری کاملا مدرن دارد و امکاناتی همچون ساختمان رسانه(که ادارات، اتاق های خبر، اتاق های تماشای ویدئو و مصاحبه ها در آن واقع است) و یکی هم که به تیم اول اختصاص داده شده که دارای اتاق های ویدئو، اتاق های مجهز به آخرین تکنولوژی ها، یک باشگاه، یک استخر شنا با یک وان هیدروکسینتراپی، اتاقی برای فیزیوتراپی و البته، اتاق های تعویض لباس می باشد را در بر دارد.

محوطه ها

خانه ی تمرین تیم اول با این هدف متولد شده تا بهترین جای ممکن برای کار کردن را روز به روز به قهرمانان یوونتوس ارائه کند تا به موفقیت های جدید و عالی برسند. آخرین نوآوری در رابطه با زمان ارتباط با هتل یوونتوس است که در انتهای سال ۲۰۱۹ افتتاح شد که کل بخش خاصی از هتل را به اتاق بازیکنانی اختصاص داده است که زمان استراحت قبل از بازی شان و زمان های استراحت بین یک جلسه ی کاری را در اینجا بگذرانند.