احترام یک ورزش تیمی است

این اصل اخالقی افراد عادل است، اولین پروژه ی ویرایش اهداف یوونتوس که برای دانش آموزان، معلمان و خانواده ها در نظر گرفته شده است. باشگاه یوونتوس برای اولین بار با ابتکاری غیر انتفاعی با هدف به اشتراک گذاشتن ارزش احترام و آموزش افرادی عادل در نسل جدید، به مدارس ابتدایی شهر تورین و ناحیه ی تورین راه یافت.افراد عادل، مردمانی هستند که با تمایل به احترام به خود، دیگران و جهان اطراف خود، خواهان ادامه ی زندگی می باشند. پیشنهاد آموزشی – که شامل برنامه ی آموزشی سنتی و ارائه ی ایده برای دستور کار وزارت آموزش می شود – ۵ ارزش کلیدی را مورد ارزیابی قرار می دهد: احترام، تالش، وفاداری، برابری و کار تیمی.

ایده

نسخه ی اول شامل ۵۰۰ کلاس و بیش از ۱۰۰۰۰ دانش آموز می شود. این برنامه که در طول سال تحصیلی اجرا می شود از بازی کردن به عنوان یک ابزار مهم یادگیری بهره می برد که امکان تلفیق چند رشته ی متعدد را می دهد. دانش آموزان در کالس درس و خانه، با معنای تجربیات آموزشی زندگی کردند. درواقع کودکان مورد تشویق و ترغیب به تامل درباره ی موضوعاتی چون، احترام، اشتراک، وفاداری و همدلی و همچنین اهمیت تنوع و گوناگونی قرار می گیرند که این، معلمان و خانواده ها را در بیان حقیقی کار تیمی در برمیگیرد. در پایان این پروژه، هر یک از کالس ها شعاری خاص – شعار افراد عادل – و “توپ احترام “را به عنوان شاهد و یادداشت ارزش های کشف شده در کنار هم، همراه با کلمات مربوط به موضوع احترام را خواهد ساخت.

افراد عادل

افراد عادل

دیوار احترام

همچنین این ابتکار عمل، به طرزی محسوس پاداش تلاش مدارس و کلاس های درس را با سابقه ی آموزشی در موزه ی یوونتوس را می دهد. در ۲۳ می ۲۰۱۹ ،۱۰۰ دانش آموز و معلم های آن ها در کارگاهی به هدف ساخت و زندگی دادن به “دیوار احترام”، به موزه جان بخشیدند.