پروژه‌ی احترام، مشارکت و بهره‌وری

باشگاه یوونتوس مخالف هرگونه تبعیض اجتماعی و منطقه ای، نژادپرستی، بیگانه هراسی و خشونت می باشد، همانگونه که در کد اخلاق آن گزارش شده است. تبعیض و نژاد پرستی، در هر شکلی، نشانگر یک بالی جدی می باشد که همچنان حل نشدنی باقی مانده است. به همین دلیل باشگاه یوونتوس با آگاهی از نقش خود به عنوان یک باشگاه فوتبال، با ترویج احترام به برابری تعهد خود را به این موضوع تایید می کند.

برنامه

باشگاه یوونتوس به اهمیت این تعهد باور دارد. به همین دلیل در اهداف باشگاه، برنامه ریزی اختصاصی انجام گرفته است تا اقدامات و فعالیت هایی را با هدف حمایت از آموزش احترام گذاشتن در همه ی زمینه ها و بازتاب آن بر روی همه ی جنبه های نژادپرستی و تبعیض که میتواند در بر بگیرد را انجام دهد. در سال های اخیر، فعالیت های ارائه شده در برنامه ی اختصاص یافته به نژاد پرستی، نشان از آن دارد که نسل های جوان به آگاهی و مسئولیت پذیری بیشتری نیاز دارند.

مبارزه با نژادپرستی

مبارزه با نژادپرستی

در مدرسه

به مناسبت انتشار دهمین نسخه ی آن از آغاز فصل ۱۹/۲۰ با شعار “یک ضربه به نژاد پرستی” به عنوان یک مسیر آموزشی به مدارس پیشنهاد شده است.

مبارزه با نژادپرستی

مبارزه با نژادپرستی

مبارزه با نژادپرستی

مبارزه با نژادپرستی

مبارزه با نژادپرستی

مبارزه با نژادپرستی