گزارش های پایایی

در فصل ۲۰۱۳/۲۰۱۴، باشگاه یوونتوس یکی از اولین باشگاه های فوتبال در ایتالیا، اولین گزارش پایایی خود را به عنوان یک تعهد رسمی برای ایجاد، حفظ و توسعه ی یک گفت و گو با همسخنان اصلی خود ارائه داد. هر فصل، یوونتوس گزارش پایایی خود را منتشر می کند که از طریق آن باشگاه درمورد ابتکارات و عملکردهای خود گزارش تهیه می کند از نظر محیطی و اجتماعی و به حداکثر رساندن شفافیت با سهامداران خود و گزارش اطلاعات اصلی چالش هایی که باشگاه در طی زندگی روزانه ی خود با آن رو در رو می شود.

گزارش پایایی

گزارش پایایی سال ۲۰۱۹/۲۰۲۰

گزارش های پایایی

گزارش پایایی سال ۲۰۱۹/۲۰۲۰ - خلاصه

گزارش های پایایی

گزارش پایایی سال ۲۰۱۸/۲۰۱۹

گزارش های پایایی

گزارش پایایی ۲۰۱۷/۲۰۱۸

گزارش های پایایی

گزارش پایایی سال ۲۰۱۶/۲۰۱۷

گزارش های پایایی

گزارش پایایی سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶

گزارش های پایایی

گزارش پایایی سال ۲۰۱۴/۲۰۱۵

گزارش های پایایی

گزارش پایایی سال ۲۰۱۳/۲۰۱۴

دیگر گزارش ها

رنگ؟ چه رنگی؟

یک سند ۸۴ صفحه ای که به طور کامل توسط یوونتوس از لحاظ مالی تأمین شده است، تاثیرات منفی تعصبات اجتماعی، تبعیض و نژاد پرستی در فوتبال را برجسته می کند و راه حل های مشخصی برای ریشه کن کردن آن ارائه می دهد.

گزارش های پایایی